TOTS SANTS (Mn. Francesc) Imprimeix
Escrit per editor   
divendres, 30 d'octubre de 2015 18:47

Acabem d’escoltar les Benaurances (Mt 5,1-12). Feliços els pobres, els qui ploren, els humils; els qui tenen fam i set de ser justos, els compassius, els nets de cor; els perseguits pel fet de ser justos.. Són el programa més clar de tota la vida cristiana, Són el resum del missatge de Jesús. No es pot negar que comporten la seva dificultat. ¿Per què lloar la pobresa, el plor, la humilitat, la persecució? Però també són proclamats feliços els nets de cor, els qui treballen per la pau. Això ens sembla més raonable. Notem: la felicitat que Jesús promet a tots, és la participació en el Regne de Déu, una vida de qualitat sublim.

Jesús vivia intensament el programa que va proposar als seus deixebles. S’ha escrit: “Jesús és el veritable protagonista de les Benaurances. No és, només, el qui les ha ensenyat o anunciat, sinó que és, sobretot, el qui les ha dut a la pràctica de la manera més perfecta durant tota la seva vida, amb tota la seva vida” (Jeremías). És el Mestre que no sols ensenya amb les paraules sinó amb tota la seva manera d’actuar. En Ell trobem la plena coherència entre el dir i el fer, entre la paraula i els fets. Vegem-ho breument.

Pobres en l’esperit. Són els qui han optat per la pobresa; no han fet de la riquesa un déu. Jesús no venia d’una família rica sinó treballadora, La gent s’estranyava de la seva saviesa: D’on li ve tot això? No és el fuster, el fill de Maria?(Mc 6,1-3).Va dir: Les guineus tenen caus,els ocells, nius; però el Fill de l’home no té on reposar el cap (Mt 8,20). Jesús pobre.

Els qui ploren. Jesús va veure’s afectat per la tribulació, els sofriments, el plor. En la carta als hebreus, llegim: No tenim pas un sacerdot incapaç de compadir-se de les nostre febleses. Ell (Jesús) va ser provat en tot, encara que sense pecar (He 4,15). El veiem plorar en la mort de Llàtzer: Jesús es va commoure interiorment i començà a plorar(Jn 11,33.35). Recordem la seva angoixa a Getsemaní:Sento a l'ànima una tristor de mort (14,34). Jesús sofrent.

Els humils. Davant la violència i la duresa des fariseus, Jesús es presentava com a dolç, benigne, suau, humil: Veniu a mi, tots els qui esteu cansats i jo us faré reposar. Feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor (Mt 11,28-29). Humil, suau, no violent, des de la creu, pregava: Pare, perdoneu-los, que no saben (Lc 23,34). Jesús humil.

Els qui tenen fam i set de ser justos. Fam i set de fer allò que és bo, recte, i plau a Déu. És el desig ardent que movia Jesús. En el desert, quan es troba agafat per la fam, declara: L’home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Viure ancorat en la Paraula de Déu, ser just. En una ocasió, els deixebles pregaven que mengés. Els respon: El meu aliment és fer la voluntat del qui m’ha enviat (Jn 4,34).Jesús just, noble, viu de Déu.

Els compassius.La compassió va ser una nota dominant en tota l’actuació de Jesús. Abans de la multiplicació dels pans, va veure una gran gentada i se’n va compadir (Mt 14,14), com es compadia dels qui recorrien a Ell. Dos cecs clamaven: Fill de David, tingueu pietat de nosaltres! Els va tocar els ulls dient: Que es faci segons la vostra fe.(Mt 9, 27-30). Jesús compassiu.

Els nets de cor. Són els qui no fomenten dobles intencions. Són simples, no coven cap malícia en el seu interior. La gent podia dir a Jesús: Mestre, sabem que dieu sempre la veritat sense miraments per ningú (Mt 22,16). Podia dir: Jo sóc la veritat (Jn 14,6).I també: Digueu sí, quan és sí; no, quan és no (Mt 5,37). Jesús net de cor.

Els qui posen pau. Jesús va ser portador de pau. En el seu naixement es canta:A la terra pau als homes que el Senyor estima (Lc 2,14).Cura una dona malalta dient-li: Filla, la teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau (Mc 5,34). A l’hora del seu comiat, diu: Us deixo la pau, us dono la meva pau (Jn 14,27). Jesús, pau per a tothom.

Els perseguits. Sabem que Jesús va sofrir la persecució des del començament de la seva actuació: Els fariseus començaren a fer plans contra Jesús per fer-lo morir (Mc 3,6). Sabem també quina mort va sofrir. Jesús perseguit per fet de ser just.

Benaurats, feliços, nosaltres, si som capaços de seguir els passos de Jesús.

Girona, 1 de novembre de 2015